Formulari de cerca

Contracte de Concessió de la Gestió del Servei Públic, Mitjançant Procediment Obert de l'Escola Infantil Municipal del Primer Cicle de Catadau.
Plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars, que regeix el contracte de concessió de la gestió del servei públic.
8/03/2018

Ajuntament de Catadau

C/ Forn, 1 · 46196 CATADAU (València).

962 550 002 · 962 553 022

962 551 090