Formulari de cerca

Ordenances

 

  Ordenances:

 

 1. ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
 2. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TASA PER ENTRADA I EIXIDA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERA I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES
 3. ORDENANÇA REGULADORA DEL TRÀFIC, RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS, SEGURETAT VIAL I CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR
 4. ORDENANÇA REGULADORA DEL TRÀMIT I EXPEDICIÓ DE TARGETES D'ESTACIONAMENT PER A MINUSVÀLIDS FÍSICS
 5. ORDENANÇA REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES I CADIRES I ALTRES ELEMENTS AUXILIARS
 6. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TASA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
 7. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TASA PER LA UTILITZACIÓ DEL REFUGI FORESTAL I NORMAS D'ÚS
 8. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TASA PER L'ÚS DE LES INSTALACIONS DEPORTIVES, PISTES DE PADEL, PISTES D'ESQUASH, FUTBOL SET I NORMES D'ÚS
 9. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TASA PER SERVEIS DE RECOLLIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
 10. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TASA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
 11. ORDENANÇA REGULADORA TASA DE CEMENTERI MUNICIPAL
 12. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TASA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES EXIGIDES PER LA LEGISLACIÓ DEL SÒL I ORDENANCIÓ URBANA
 13. ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONS I OBRES
 14. ORDENANÇA REGULADORA DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L'EXECUCIÓ D'OBRES MENORS
 15. ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
 16. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TASA PER INSTALACIÓ DE PUESTOS, BARRAQUES, CASETES DE VENTA, ESPECTÀCLES, ATRACCIONS O OCI SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC.
 17. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TASA PER LLICÈNCIA D'APERTURA D'ESTABLIMENTS
 18. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TASA PER ATORGAMENT DE LLICÈNCIES MUNICIPALES D'OCUPACIÓ
 19. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TASA PER INSTALACIÓ D'ANUNCIS OCUPANT TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC O VISIBLES DES DE LA VIA PÚBLICA
 20. ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
 21. ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÈNS INMOBLES
 22. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TASA PER ESTESES, TUBERIES I GALERIES PER A LES CONDUCCIONS D'ENERGIA ELÈCTRICA, AIGUA, GAS O QUALSEVOL ALTRE FLUÏT
 23. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TASA PER GUARDERIA RURAL
 24. ORDENANÇA REGULADORA DEL CLAVEGUERAM I AIGÜES RESIDUALS - ABOCAMENTS
 25. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I REGULADORA DE LA TASA CORRESPONENT
 26. ORDENANÇA REGULADORA DE PROTECCIÓ, MILLORA, CONSERVACIÓ I ÚS DELS CAMINS DEL TERME MUNICIPAL DE CATADAU
 27. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TASA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
 28. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TASA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL AMB MERCADERIES
 29. ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA DE TERRENYS I SOLARES I MESURES PREVENTIVES CONTRA INCENDIS FORESTALS
 30. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TASA PER CONCESIÓ DE LLICÈNCIA D'AUTO-TAXIS
 31. ORDENANÇA REGULADORA DEL FUNCIONAMENT DELS CONSELLS SECTORIALS
 32. ORDENANÇA REGULADORA DEL FUNCIONAMENT DEL CONSELL CULTURAL I ASSOCIATIU
 33. ORDENANÇA REGULADORA TINENÇA D'ANIMALES 2017
 34. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TASA PER PRESTACIÓ DEL SERVIEI DE PISCINA MUNICIPAL I NORMES D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Catadau

C/ Forn, 1 · 46196 CATADAU (València).

962 550 002 · 962 553 022

962 551 090